Κανονισμός λειτουργίας

Τα μαθήματα του σεμιναρίου γίνονται εξ αποστάσεως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της σχολής.

Τα μαθήματα προβάλλονται στους συμμετέχοντες σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή που έχει καθοριστεί από την σχολή με βίντεο, σημειώσεις και αναφορές.

Η επικοινωνία των συμμετεχόντων με τον εκπαιδευτή γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με ασύγχρονα μέσα (Ε-mail).

Η επικοινωνία των συμμετεχόντων με τον εκπαιδευτή ή με οποιονδήποτε συμμετέχοντα στη διαδικασία παραγωγής και υποστήριξης, φυσικό πρόσωπο ή φορέα θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες καλής συμπεριφοράς.

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θίγονται με προσβλητικό τρόπο θέματα που αφορούν την διαφορετικότητα και τις προσωπικές πεποιθήσεις του καθενός.

Οι συμμετέχοντες διατηρούν την ανωνυμία τους, σε σχέση με τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους και οι εργασίες τους δεν θα προβάλλονται χωρίς την συγκατάθεσή τους.

Η σχολή έχει δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε, αν δεν ακολουθείται ο κανονισμός.

Οι διαδικτυακές θέσεις συμμετοχής είναι περιορισμένες και η σχολή έχει δικαίωμα να αλλάξει τον περιορισμό ανά πάσα στιγμή.

Όταν κλείσει ο αριθμός των διαδικτυακών θέσεων δεν υπάρχει δικαίωμα νέας συμμετοχής.

Η σχολή έχει δικαίωμα να διακόψει τη λειτουργία του σεμιναρίου αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

Στο τέλος του σεμιναρίου θα απονεμηθεί ψηφιακά πιστοποιητικό παρακολούθησης.